Verklaring verwerking persoonsgegevens

1. Algemene informatie en beginselen van de gegevensverwerking

Dank voor uw bezoek aan de website van Zöllner & Zöllner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Zöllner & Zöllner Wirtschaftsberatungsgesellschaft mbH, Zöllner & Zöllner GbR en Zöllner & Zöllner Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. De bescherming van uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens, de zogenaamde persoonsgegevens, bij het gebruik van onze website is belangrijk voor ons.

Overeenkomstig artikel 4, Nr. 1, van de DS-GVO kwalificeert als persoonsgegevens iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens zoals uw voor- en achternaam, uw adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, maar ook uw IP-adres.

Gegevens waarvoor geen verwijzing naar uw persoon kan worden vastgesteld, bijvoorbeeld door anonimisering, zijn geen persoonsgegevens. Voor verwerking (bijv. verzamelen, opslaan, lezen, opvragen, gebruiken, doorgeven, wissen of vernietigen) overeenkomstig Art. 4 Nr. 2 DS-GVO is altijd een rechtsgrondslag of uw toestemming vereist. Verwerkte persoonsgegevens moeten worden gewist zodra het doel van de verwerking is verwezenlijkt en er geen wettelijk voorgeschreven bewaarplichten meer bestaan.

Hier vindt u informatie over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt. Om de functies en diensten van onze website te kunnen leveren, is het noodzakelijk dat wij persoonlijke gegevens over u verwerken.

Wij lichten ook aard en omvang van de desbetreffende gegevensverwerking, het doel en de overeenkomstige rechtsgrondslag, alsook de desbetreffende bewaartermijn toe.

Deze verklaring omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens is alleen van toepassing op deze website. Zij is niet van toepassing op uw bezoek op andere websites waarnaar wij slechts verwijzen door middel van een hyperlink. Wij zijn niet verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens op websites van derden, aangezien wij geen invloed hebben op de vraag of deze bedrijven zich houden aan de regelgeving inzake gegevensbescherming. Gelieve u rechtstreeks op deze websites te informeren over de behandeling van uw persoonsgegevens door deze ondernemingen.

2. Verantwoordelijke / functionaris voor gegevensbescherming

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website is (zie onder contact):

Zöllner & Zöllner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Freiheitsstraße 15
59759 Arnsberg

Tel.: 0049 – 2932 – 961 80
Fax: 0049 – 2932 – 961 818

De functionaris voor gegevensbescherming van de kantoren kan worden gecontacteerd op het hierboven vermelde adres en via info(at)zoellner-zoellner.de.

3. Reikwijdte en doel van de verwerking van persoonsgegevens

3.1 De website oproepen

Als u deze website bezoekt zonder op andere wijze gegevens aan ons door te geven (bijv. door u te registreren of het contactformulier te gebruiken), verzamelen wij via zogenaamde serverlogbestanden technisch noodzakelijke gegevens die automatisch naar onze server worden doorgestuurd, waaronder:

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Naam en URL van het opgehaalde bestand
 • Website van waaruit toegang is verkregen (referrer URL)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode

Deze verwerking is technisch noodzakelijk om onze website te kunnen vertonen. Wij gebruiken de gegevens ook om de veiligheid en stabiliteit van onze website te waarborgen (bijvoorbeeld om runtime-fouten te voorkomen).

Wij verwerken de verzamelde gegevens uitsluitend in geanonimiseerde vorm, zodat ze geen persoonlijke referentie hebben. Bovenstaande gegevens stellen wij ter beschikking aan de dienstverlener die voor ons de webanalyse uitvoert als verwerker.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f) DS-GVO. De verwerking van voornoemde gegevens is noodzakelijk voor het ter beschikking stellen van een website en dient derhalve ter bescherming van een rechtmatig belang van onze ondernemingen.

Zodra de voornoemde persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de weergave van de website, zullen zij worden gewist. Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Bijgevolg heeft de gebruiker niet de mogelijkheid om zich tegen dit aspect te verzetten. Verdere opslag kan in individuele gevallen plaatsvinden indien dit wettelijk vereist is.

3.2 Contactformulier / gegevensverwerking om uw vragen te beantwoorden

U kunt ons berichten sturen via een online-contactformulier op de website. Om een antwoord te ontvangen, moet u ten minste een geldig e-mailadres opgeven. Alle andere informatie kunt u ons vrijwillig geven. Door het bericht via het contactformulier te verzenden, stemt u in met de verwerking van de doorgegeven persoonsgegevens. De gegevens worden uitsluitend verwerkt met het oog op de behandeling en beantwoording van vragen via het contactformulier of om contact met u op te nemen.

Dit gebeurt op basis van de vrijwillig gegeven toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 lit. a) DS-GVO.

De persoonsgegevens die voor het gebruik van het contactformulier zijn verzameld, worden voor verder gebruik geblokkeerd nadat uw vraag volledig is afgehandeld en na het verstrijken van eventueel bestaande bewaartermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij anderszins het recht hebben deze te bewaren.

3.3 Gegevens van de sollicitanten

Als u via onze website bij ons solliciteert, verzamelen wij in dit verband de volgende gegevens:

 • Aanhef, achternaam en voornaam
 • e-mailadres
 • Andere informatie en documenten, bijv. sollicitatiebrief, curriculum vitae, getuigschriften, die u ons verstrekt in verband met uw sollicitatie.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om te beslissen of er een arbeidsverhouding met u tot stand kan komen en worden uitsluitend intern doorgegeven aan de relevante contactpersonen binnen onze ondernemingen, die zullen beslissen over de vervulling van de vacature. Als u niet solliciteert op een specifieke vacature (open sollicitatie), zullen wij uw gegevens gebruiken voor alle vacatures die op het moment van de sollicitatie aan uw eisen voldoen.

Wij zijn gerechtigd om deze gegevens te verwerken in overeenstemming met art. 88 DS-GVO juncto § 26 lid 1 zin 1 BDSG.

Wij wissen uw gegevens na voltooiing van de sollicitatieprocedure met inachtneming van een bewaartermijn van 6 maanden.

4. Doorgifte van gegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen aan derden doorgeven indien:

a) U hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 lit. a) DS-GVO.

b) Dit wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 lit. a) DS-GVO voor de vervulling van een contractuele relatie met u of de uitvoering van precontractuele maatregelen.

c) Er volgens art. 6 lid 1 zin 1 lit. c) DS-GVO een wettelijke verplichting bestaat tot openbaarmaking, zoals bijv. in geval van een wettelijke verplichting tot het verstrekken van gegevens aan overheidsinstanties, zoals belastingdiensten, socialeverzekeringsinstanties, ziektekostenverzekeraars, toezichthoudende autoriteiten en wetshandhavingsinstanties.

d) De openbaarmaking overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 lit. f) DS-GVO noodzakelijk is voor de bescherming van legitieme zakelijke belangen, alsmede voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger belang heeft dat bescherming verdient bij het niet openbaar maken van uw gegevens.

e) Wij overeenkomstig art. 28 DS-GVO gebruik maken van externe dienstverleners, zogenaamde verwerkers, die verplicht zijn om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan.

f) Wij maken gebruik van dergelijke dienstverleners op het gebied van IT en telecommunicatie.

Bij de overdracht van gegevens aan externe instanties in derde landen, d.w.z. buiten de EU of de EER, zorgen wij ervoor dat deze instanties uw persoonsgegevens met dezelfde zorg behandelen als binnen de EU of de EER. Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derde landen waar de EU-Commissie een passend beschermingsniveau heeft bevestigd of waar wij de zorgvuldige behandeling van persoonsgegevens verzekeren door middel van contractuele overeenkomsten of andere passende waarborgen.

5. Gebruik van cookies

Op de website worden zogenaamde cookies gebruikt. Dit zijn datapakketjes die worden uitgewisseld tussen de server van onze website en de browser van de bezoeker. Deze worden opgeslagen door de desbetreffende apparaten die worden gebruikt (pc, notebook, tablet, smartphone, enz.) bij het bezoeken van de website. In dit opzicht kunnen cookies geen schade toebrengen aan de gebruikte apparatuur. In de cookies wordt informatie opgeslagen die telkens verband houdt met het gebruikte specifieke eindapparaat.

Cookies worden meestal aanvaard volgens de basisinstellingen van de browsers. In de regel kunt u uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies, dat het plaatsen van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen wordt uitgesloten of dat u het plaatsen van cookies alleen in individuele gevallen toestaat. U kunt opgeslagen cookies ook verwijderen via de instellingen van uw browser. U vindt de overeenkomstige instellingsopties in uw browserinstellingen.

Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van technisch noodzakelijke cookies. Andere cookies stellen ons daarentegen in staat verschillende analyses uit te voeren. Sommige cookies kunnen bijvoorbeeld de browser herkennen die u gebruikt wanneer u onze website opnieuw bezoekt en ons verschillende informatie doorgeven. Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te vergemakkelijken en te verbeteren. Cookies stellen ons onder andere in staat om onze website gebruiksvriendelijker en effectiever voor u te maken door bijvoorbeeld uw gebruik van onze website te volgen en uw voorkeursinstellingen te bepalen (bijvoorbeeld land- en taalinstellingen). Indien derden informatie verwerken via cookies, verzamelen zij de informatie rechtstreeks van uw browser.

Op onze website worden verschillende soorten cookies gebruikt; het type en de functie van deze cookies worden hieronder toegelicht.

5.1 Tijdelijke cookies / sessiecookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde tijdelijke cookies of sessiecookies, die automatisch worden verwijderd zodra u uw browser afsluit. Dit soort cookie maakt het mogelijk uw sessie-ID vast te leggen. Dit maakt het mogelijk om verschillende verzoeken van uw browser aan een gemeenschappelijke sessie toe te wijzen en uw eindapparaat bij volgende bezoeken aan de website te herkennen.

5.2 Permanente cookies

Op onze website worden zogeheten permanente cookies gebruikt. Permanente cookies zijn cookies die voor een langere periode in uw browser worden opgeslagen en informatie kunnen overdragen. De desbetreffende opslagperiode verschilt naargelang van het cookie. U kunt permanente cookies zelf verwijderen via uw browserinstellingen.

Op basis van de beschreven doeleinden is de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies art. 6 lid 1 zin 1 lit. f) DS-GVO. Indien u ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies op basis van een door ons op de website geplaatste mededeling (“cookiebanner”), is de rechtsgrondslag bovendien art. 6 lid1 zin 1 lit. a) DS-GVO.

5.3 Bewaartermijn

Zodra de gegevens die ons via de cookies worden meegedeeld, niet meer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden, worden deze gegevens gewist. Verdere opslag kan in individuele gevallen plaatsvinden indien dit wettelijk vereist is.

6. Uw rechten als betrokkene

Voor zover uw persoonsgegevens worden verwerkt naar aanleiding van uw bezoek aan onze website, hebt u de volgende rechten als “betrokkene” in de zin van de DS-GVO:

6.1 Intrekking van de gegeven toestemming

U kunt de aan ons gegeven toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

6.2 Informatie

U kunt ons vragen u mee te delen of wij persoonsgegevens over u verwerken. Er bestaat geen recht op informatie indien het verstrekken van de gevraagde informatie in strijd zou zijn met de toepasselijke geheimhoudingsplicht of indien de informatie om andere redenen geheim moet worden gehouden, met name vanwege een dwingend rechtmatig belang van een derde. Niettegenstaande het bovenstaande kan er een verplichting bestaan om de informatie te verstrekken indien uw belangen zwaarder wegen dan het belang van geheimhouding, met name gelet op dreigende schade. Het recht op informatie is ook uitgesloten indien de gegevens alleen worden opgeslagen omdat ze op grond van wettelijke of statutaire bewaartermijnen niet mogen worden gewist of uitsluitend dienen ter beveiliging of controle van gegevens, op voorwaarde dat het verstrekken van informatie een onevenredig grote inspanning zou vergen en de verwerking voor andere doeleinden door passende technische en organisatorische maatregelen wordt uitgesloten. Voor zover het recht op informatie in uw geval niet is uitgesloten en uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, kunt u ons om informatie verzoeken over de in art. 15 DS-GVO genoemde informatie.

6.3 Rectificatie

Indien u ontdekt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, kunt u ons verzoeken deze onjuiste gegevens onverwijld te corrigeren. Indien uw persoonsgegevens onvolledig zijn, kunt u vragen deze aan te vullen.

6.4 Gegevenswissing

U hebt het recht om gegevens te laten wissen (“recht om te worden vergeten”), tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting, het recht op informatie of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de vervulling van een taak van algemeen belang en een van de volgende redenen van toepassing is:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verwerkt.
 • De rechtvaardiging voor de verwerking was uitsluitend uw toestemming, die u hebt ingetrokken.
 • U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wij openbaar hebben gemaakt.
 • U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van persoonsgegevens die wij niet openbaar hebben gemaakt en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking.
 • Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

Er bestaat geen recht op gegevenswissing indien, in het geval van rechtmatige niet-geautomatiseerde gegevensverwerking, gegevenswissing niet mogelijk is of slechts met onevenredige inspanningen mogelijk is wegens de bijzondere aard van de opslag en uw belang bij gegevenswissing gering is. In dat geval treedt de beperking van de verwerking in de plaats van de verwijdering.

6.5 Beperking van de verwerking

U kunt ons verzoeken de verwerking te beperken indien een van de volgende redenen van toepassing is:

 • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens. In dat geval kan de beperking worden gevraagd voor de periode die ons in staat stelt de juistheid van de gegevens te verifiëren.
 • De verwerking is onwettig en u verzoekt om beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens in plaats van gegevenswissing.
 • Uw persoonsgegevens zijn door ons niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u hebt ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 • U hebt een bezwaar ingediend overeenkomstig artikel 21, lid 1 DS-GVO. De beperking van de verwerking kan worden gevraagd zolang het nog niet duidelijk is of onze legitieme redenen zwaarder wegen dan uw redenen.

Beperking van de verwerking betekent dat de persoonsgegevens alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang. Voordat wij de beperking opheffen, zijn wij verplicht u te informeren.

6.6 Gegevensoverdraagbaarheid

U hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming (art. 6, lid 1, zin 1, onder lit. a), of art. 9, lid 2, onder lit. a), DS-GVO) of op een overeenkomst waarbij u partij bent en de verwerking met behulp van geautomatiseerde procedures wordt uitgevoerd. In dit geval omvat het recht op gegevensoverdraagbaarheid de volgende rechten, voor zover de rechten en vrijheden van andere personen (bv. persoonsgegevens van derden, onze onderneming en handelsgeheimen of auteursrechten) hierdoor niet worden aangetast: U kunt ons verzoeken u de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, te verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. U hebt het recht om deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen zonder dat wij daar hinder van ondervinden. Indien technisch haalbaar, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen. Indien wij een retentierecht hebben, blijft dit onverlet.

6.7 Bezwaar

Voor zover de verwerking gebaseerd is op art. 6 (1) zin 1 lit. e) DS-GVO (uitvoering van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag) of op art. 6 (1) zin 1 lit. f) DS-GVO (gerechtvaardigd belang van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde), heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. Na uitoefening van het recht op bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

De uitoefening van alle bovenvermelde rechten is voor u in principe kosteloos. In geval van kennelijk ongegronde of – vooral in geval van frequente herhaling – buitensporige verzoeken met betrekking tot de rechten, kunnen wij echter, overeenkomstig artikel 12, lid 5 DS-GVO, ofwel een passende vergoeding vragen, ofwel weigeren om op basis van het verzoek te handelen.

Neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming om uw rechten uit te oefenen.

6.8 Klacht

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig is, kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

U kunt de voor ons verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming als volgt bereiken:

Landesbeauftragter für Datenschutz undInformationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf

7. Datum en actualisering van deze verklaring

Deze verklaring is uit augustus 2022. Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring aan te passen of bij te werken om de gegevensbescherming te verbeteren en/of aan te passen aan wijzigingen in de officiële praktijk of de jurisprudentie.

U kunt deze gegevensbeschermingsverklaring rechtstreeks afdrukken en opslaan, bijvoorbeeld met de afdruk- of opslagfunctie in uw browser.

Copyright by Zöllner & Zöllner